معرفی مدیران

مدیرعامل
مدیرعامل

علی یوسفیان پور

رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

سیاوش عصمتی

نایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره

سامان کتابی